Aby dokonać zakupu Vouchera, uprzejmie prosimy o przejście do sklepu: Zakup Vouchera

 

Regulamin sprzedaży i wykorzystania VOUCHERÓW

§1 Zasady ogólne

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad sprzedaży, wydawania i korzystania z Voucherów, które uprawniają ich posiadacza do pokrycia w części lub całości ceny za wybrane usługi świadczone w Hotelu LENART oraz Restauracji POD KOMINEM.

2. Zasady określone w niniejszym regulaminie stosuje się do wszystkich Voucherów wydanych przez PPH Ceramika Zesławice Sp. z o.o., ul. Narutowicza 1, 32-020 Wieliczka, KRS: 0000161111, NIP: 6780076104, REGON: 350530860, czyli właściciela Hotelu LENART oraz Restauracji POD KOMINEM, chyba że między kupującym, a Spółką doszło do pisemnego porozumienia określającego inne zasady zakupu lub rozliczenia wydanego Vouchera.

3. Vouchery mogą być przedmiotem sprzedaży za kwotę równoważną wartości określonego vouchera (np. w formie prezentu) lub mogą być przekazywane nieodpłatnie w ramach działalności marketingowej, czyli promocji i konkursów organizowanych przez Hotel (w formie nagrody).

4. Wydane Vouchery są KWOTOWE, czyli opiewają na określoną w treści vouchera kwotę i są bezgotówkową formą zapłaty za wybrane usługi w Hotelu LENART oraz Restauracji POD KOMINEM z wyłączeniem napojów alkoholowych serwowanych w barze. Wyróżnia się dwa rodzaje voucherów:

a) Voucher na usługi gastronomiczne w Restauracji POD KOMINEM z wyłączeniem alkoholi oraz usług hotelowych.

b) Voucher na usługi hotelowe, włącznie z usługami gastronomicznymi oraz usługami świadczonymi na terenie hotelowego SPA.

5. Przez usługi rozumie się usługi zawarte w ofercie Hotelu oraz Restauracji wchodzące w zakres usług wynikających z rodzaju prowadzonej działalności hotelarskiej i gastronomicznej z wyłączeniem usług promocyjnych, kampanii czasowych, terminów wyłączonych oraz organizacji imprez i bankietów.

6. Spółka zastrzega sobie prawo do wyłączenia określonych usług, towarów lub terminów spod obowiązywania Vouchera.

§2 Zasady wydawania i realizacji Voucherów

1. Każdy Voucher oznaczony jest indywidualnym numerem identyfikacyjnym.

2. Wystawca Voucherów zobowiązany jest do prowadzenia ich ewidencji.

3. Voucher wystawiany jest na okaziciela lub na wskazanie Kupującego na określone dane personalne. Voucher imienny upoważnia do jego wykorzystania jedynie osobę, której dane znalazły się w treści wydanego Vouchera. Kupujący ma obowiązek wskazać osobie, której przekazuje Voucher treść niniejszego regulaminu.

4. W przypadku Vouchera zakupionego na okaziciela Kupujący ma obowiązek podać dane personalne osoby uprawnionej do wykorzystania Vouchera przed jego realizacją.

5. Zakup Vouchera jest jednoznaczny z akceptacją postanowień regulaminu.

6. Voucher nie jest środkiem płatniczym i nie podlega wymianie na środki pieniężne w części lub w całości.

7. Zakupiony Voucher nie podlega zwrotowi.

8. Posiadacz Vouchera jest uprawniony do jego wykorzystania do końca terminu ważności Vouchera zamieszczonego w jego treści.

9. Nie wykorzystanie Vouchera we wskazanym na Voucherze terminie jest równoznaczne z utratą jego ważności i nie stanowi podstawy do roszczeń z tytułu nie wykorzystania Vouchera, w tym do zwrotu środków pieniężnych równoważnych jego wartości.

10. Zabrania się odsprzedawania Voucherów osobom trzecim.

11. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu realizacji Vouchera drogą mailową.

12. Jeśli wartość usługi przekracza wartość Vouchera to posiadacz Vouchera ma prawo wykorzystać go, jako część zapłaty należności, regulując resztę kwoty do zapłaty w gotówce, za pomocą karty płatniczej, bądź blikiem na miejscy niezwłocznie po realizacji usługi.

13. Jeśli wartość wskazana na Voucherze przekracza wartość usługi to pozostałe środki nie podlegają zwrotowi w żadnej z możliwych form rozliczeń (gotówka, karta płatnicza, przelew) oraz wymianie na inne usługi.

14. Posiadacz Vouchera zobowiązany jest do jego okazania przed rozpoczęciem świadczenia usług.

15. Niewykorzystane, zgubione lub skradzione Vouchery przepadają bez prawa do rekompensaty z tego tytułu i nie podlegają wymianie na nowe.

16. Voucherów nie można łączyć celem zapłaty za jedną usługę. Voucher może zostać wykorzystany jeden raz.

17. Spółka zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usługi hotelowej lub gastronomicznej w zamian za Voucher, który jest nieczytelny, zniszczony lub nasuwa wątpliwości co do jego autentyczności. W takim przypadku Voucher uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Vouchera zastępczego.

§3 Inne postanowienia

1. Zakupiony Voucher przekazywany jest Nabywcy w formie papierowej bezpośrednio, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub w formie pliku *.pdf drogą mailową na podstawie wpłaty dokonanej na konto Spółki lub w kasie recepcji hotelu.

2. Dokument sprzedaży wystawiany jest w momencie realizacji Vouchera, adekwatnie do wykupionych usług i towarów.

3. Wszystkie usługi zarezerwowane na Voucher mają charakter bezzwrotny i nie podlegają zmianom terminu oraz bezkosztowej anulacji.

4. Wszelkie wątpliwości lub reklamacje należy kierować do Działu Sprzedaży i Marketingu Hotelu Lenart na adres mailowy: marketing@hotellenart.pl

5. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Hotelu LENART oraz Restauracji POD KOMINEM, a także w recepcji hotelu i u obsługi restauracji.

6. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia i po podaniu ich do wiadomości.

7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 18.02.2023r.

 

Dyrekcja Hotelu

 

 

POZNAJ
NASZ HOTEL
BILETY NA
WYDARZENIA